புதியன

அனோஜன், அரசரெத்தினம், சடாட்சரன், முருகேசு

Illiyas, M. I. M.

அனோஜன், அரசரெத்தினம்

அன்னலட்சுமி, இராஜதுரை

சுந்தரவதனி பவானந்தன்

பிரதீபா கனகா தில்லைநாதன்

பத்திநாதன், கமலநாதன்

பத்திநாதன், கமலநாதன்

ஹயக்கிரிவன், சிவகுமாரன்

ஏறாவூர் தாஹிர்

மண்டூர்த் தேசிகன்

Drene Terana Sariffodeen

றியாஸ், எம். எச். எம்.

Pages