புதியன

கருணாகரன்

செல்வகுமார், வை.

திருப்பரங்குன்றன், சு.

தில்லைச்செல்வன்

சிவராஜா, வ., அருந்தவராஜா, க., சிறிஜீவகன், பொ., புவனேந்திரன், அ.

அப்துல் கஹ்ஹார், ஏ. எம்.

தியாகலிங்கம், இ.

ஸர்மிளா, ஸெய்யித்

நெடுந்தீவு முகிலன்

இராசேந்திரம், சோமநாதர்

முல்லை திவ்யன், ஆ.

பரணீதரன், க., நாச்சியாத்தீவு பர்வின், மன்னார் அமுதன்

ரவி இந்திரன்

நிர்மலா, பிரதீபா, கனகா, தில்லைநாதன்

திமிலைக் கண்ணன்

சுசி தமிழினி

வவுனியா சுகந்தினி

வரதா, சண்முகநாதன்

அஜந்தகுமார், த.

Pages